Trung tâm Hiệu chuẩn Tempsens cung cấp Dịch vụ Tư vấn trong

  • Lựa chọn phương pháp xác định nguồn gốc tốt nhất cho thiết bị đo nhiệt độ.
  • Xác định thiết bị chính & thiết lập Phòng thí nghiệm hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO / IEC 17025: 2005
  • Đào tạo tại BMC, thực hiện PT, Kiểm toán nội bộ, Đánh giá quản lý, Chuẩn bị tài liệu, v.v.
  • Đào tạo nhân viên vận hành Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO / IEC 2007
  • Hỗ trợ đạt được Chứng nhận NABL