Tổng quan về hãng DSS và giải pháp van cổng dao

Ngày đăng : 18/11/2021

    Van cổng dao SSKGV là xương sống, là nền tảng để hãng cho ra đời các dòng van khác (như trên) để phù 
   
hợp và đáp ứng được những yêu cầu khác nhau về môi trường  làm việc (có hóa chất ăn mòn…), áp suất, 
   
nhiệt độ các loại vật liệu khác nhau trong đường ống….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
3
4