Cảm biến nhiệt độ loại bu lông

Mã sản phẩm: BTTS

Các cảm biến nhiệt độ này được thiết kế để dễ dàng lắp đặt trong môi trường công nghiệp. Các cảm biến có thể được gắn trên máy móc, chống lại các đường ống xử lý hoặc được nhúng trực tiếp vào một bộ phận được gia công.