Hiệu chuẩn hệ thống Autocal

Mã sản phẩm: AS
  • Includes internal cold junction compensation
  • Data logging for select channels
  • Resolution 0.01°C

Autocal 24 là hệ thống hiệu chuẩn nhiệt độ tự động cho cặp nhiệt điện và RTD. Hệ thống bao gồm các lò nung, thiết bị lấy nét tự động và phần mềm PC, cùng đóng góp vào toàn bộ chu trình của quá trình hiệu chuẩn tự động.

Mỗi cặp nhiệt điện và đầu vào RTD được chỉ định làm kênh cho hệ thống. Hệ thống chấp nhận 24 kênh, 12 cặp nhiệt điện và 12 RTD. Kết nối cho các kênh này thông qua loại đầu nối khóa đặc biệt. Việc chuyển kênh có thể được thực hiện bằng phần mềm PC / màn hình LCD thông qua bàn phím màn hình cảm ứng. Việc đọc vi điện tử của cặp nhiệt điện và ohm RTD cho mỗi kênh được giám sát với bù điểm lạnh. Sau khi quá trình hiệu chuẩn hoàn tất, phần mềm PC tạo ra một báo cáo về các giá trị đã được hiệu chuẩn thực tế cho các đầu vào.