Cáp mạng

Mã sản phẩm: NC

Network Cables are used to connect one network device to other network device or we can say these are used to establish a connection between two networks for Data signal transmission. Tempsens provides a variety of Network Cables like Cat 5, Cat 6, VGA, Profibus, Modbus etc with Voltage Grade 300/500 V.

Cáp Mạng được sử dụng để kết nối một thiết bị mạng này với thiết bị mạng khác hay có thể nói chúng được sử dụng để thiết lập kết nối giữa hai mạng để truyền tín hiệu Dữ liệu. Tempsens cung cấp nhiều loại Cáp mạng như Cat 5, Cat 6, VGA, Profibus, Modbus, v.v. với Điện áp Lớp 300/500 V.