Dimo Mừng ngày lễ Quốc Khánh 2/9/1945 - 2/9/2021

Ngày đăng : 02/09/2021

𝓒𝓱ú𝓬 𝓶ừ𝓷𝓰 𝓷𝓰à𝔂 𝓵ễ 𝓠𝓾ố𝓬 𝓚𝓱á𝓷𝓱 2/9 ️🎊

𝑁ℎ𝑎̂𝑛 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 2/9 𝑡𝑒̂́𝑡 đ𝑜̣̂𝑐 𝑙𝑎̣̂𝑝 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑑𝑎̂𝑛 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚.

𝐷𝑖𝑚𝑜 𝑥𝑖𝑛 𝑔𝑢̛̉𝑖 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑞𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑑𝑎̂𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑘ℎ𝑎̆́𝑝 𝑐𝑎̉ 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑙𝑜̛̀𝑖 𝑐ℎ𝑢́𝑐 𝑡𝑜̂́𝑡 đ𝑒̣𝑝 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡. 𝑉𝑎̀ đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑦 𝑔𝑜́𝑝 𝑠𝑢̛́𝑐 đ𝑎̂̉𝑦 𝑙𝑢̀𝑖 đ𝑎̣𝑖 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝐶𝑜𝑣𝑖𝑑-19.🍀

𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝑛𝑢̛̃𝑎 𝑥𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑢́𝑐 𝑞𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑐𝑜́ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑙𝑒̂̃ 2/9 𝑣𝑢𝑖 𝑣𝑒̉ 𝑏𝑒̂𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ.💖

           

2
3
4