Data logging with bluetooth & USB Connectivity, Bright Back light, LCD Graphics

Temperature Range: 300ºC - 1900ºC

Súng bắn nhiệt độ ở khoảng cách xa 9 mét

Súng bắn nhiệt độ ở khoảng cách xa 9 mét

Sản phẩm tương tự